83-7160-345-2.jpg
POTENCJAł PRODUKCYJNY ROLNICTWA POLSKIEGO I EFEKTYWNOść GOSPODAROWANIA W ASPEKCIE INTEGRACJI Z UNIą EUROPEJSKą
Walenty Poczta, Małgorzata Kołodziejczak
ISBN 83-7160-345-2,  
Wyd. I,
2004,
pages: 120,

Topic: Economics and Social Sciences
Price: 18.00 PLN

Głównym celem opracowania jest analiza sektorowa w skali międzynarodowej, w której badanym sektorem jest rolnictwo polskie na tle rolnictwa Unii Europejskiej. Cele cząstkowe analizy sprowadzają się do ukazania potencjału wytwórczego i jego struktury przez pomiar zasobów i nakładów, kwantyfikacji wolumenu uzyskanych wyników produkcyjnych i ekonomicznych, ich struktury i zmian oraz pomiaru efektywności. Zakres czasowy badań obejmuje w ujęciu dynamicznym lata 1989-2001 oraz w statycznym najnowsze dostępne dane.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie