83-7160-332-0.jpg
WYSTęPOWANIE ORAZ ZNACZENIE EKOLOGICZNE I ROLNICZE MOTYLKOWATYCH W ZBIOROWISKACH łąKOWYCH śRODKOWEJ POLSKI
Józef Szoszkiewicz, Janina Zbierska, Romuald Dembek, Krzysztof Szoszkiewicz, Ryszard Staniszewski
ISBN 83-7160-332-0,  
Wyd. 1,
2003,
pages: 104,
monographs
Topic: Land Reclamation and Environmental Engineering
Price: 4.00 PLN

W monografii zebrano wyniki wieloletnich badań pogłębionych studiami literaturowymi. Wymagania siedliskowe gatunków określono na tle całych fitocenoz wydzielonych na podstawie badań geobotanicznych. Zbiorowiska roślinne oceniono pod względem fitosocjologicznym. Wykonano analizy chemiczne gleby i materiału roślinnego oraz badania gleboznawcze. Określono też za pomocą nowoczesnych metod statystycznych zależności między występowaniem roślin motylkowatych a istotnymi parametrami siedliska. Publikacja może zainteresować pracowników naukowych zajmujących się systematyką fitocenoz łąkowych oraz oceną biologiczną i rolniczą motylkowatych, będzie pomocna w nauczaniu akademickim na kierunkach: agronomia, zootechnika, biologia, ochrona środowiska – oraz przydatna pracownikom służby rolnej, szczególnie zajmujących się łąkarstwem.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie