83-7160-427-0.jpg
SIARKA W śRODOWISKU
Monika Jakubus
ISBN 83-7160-427-0,  
Wyd. 1,
2006,
pages: 48,
monographs
Topic: Agronomy and Bioengineering
Price: 1.50 PLN

Monografia prezentuje aktualny stan wiedzy na temat znaczenia siarki dla wszystkich żywych organizmów oraz jej obiegu w przyrodzie. Tematycznego opracowania dokonano na podstawie najnowszej literatury krajowej i zagranicznej odnoszącej Siudo zagadnień związanych z przemianami siarki w glebie, jej biochemizmem oraz rolą, jaką odgrywa w życiu roślin i ludzi. Omówiono wpływ działalności cywilizacyjnej człowieka na zmiany ilościowe tego składnika, wyrażone zarówno nadmierną, jak i niedoborową jego zawartością w glebie, wraz z konsekwencjami rolniczymi i środowiskowymi. Szczególną uwagę zwrócono na objawy niedoborów siarki u roślin uprawnych, podając jednocześnie praktyczne sposoby zapobiegania im, zalecenia nawozowe oraz aktualny asortyment nawozów. Warto podkreślić, iż monografia w szerokim ujęciu przedstawia metody diagnozujące zarówno stan zaopatrzenia roślin w siarkę, jak i jej ilości w glebie. Książka jest adresowana do szerokiego grona specjalistów zajmujących się teoretycznymi aspektami siarki w środowisku, a także praktyką rolniczą. Ponadto może być cennym źródłem informacji dla studentów takich kierunków, jak na przykład ochrona środowiska czy agronomia.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie