83-7160-341-X.jpg
RYNEK ZBãŬ W POLSCE
Magdalena Kozera
ISBN 83-7160-341-X,  
Wyd. 1,
2004,
pages: 192,
monographs
Topic: Economics and Social Sciences
Price: 3.00 PLN

Podstawowym przesłaniem opracowania było zweryfikowanie tezy, że rynek zbóż w Polsce, pomimo swej specyfiki określonej charakterem popytu i podaży oraz cechami zbóż jako przedmiotu obrotu rynkowego, w rosnącym stopniu działa, opierając się na klasycznym mechanizmie cechującym funkcjonowanie rynku jako kategorii ekonomicznej. Układ pracy został zdeterminowany koniecznością wieloaspektowej prezentacji problemu poziomu, struktury oraz tendencji zmian rynku zbóż w Polsce. Wymagało to wyjaśnienia teoretycznych aspektów rynku zbóż oraz empirycznej analizy kształowania się popytu, podaży i cen oraz interwencji państwa na tym rynku. Praca składa się z rozdziałów obejmujących: ogólną charakterystykę polskiego rynku zbóż, analizę wielkości i struktury popytu na zboża, analizę wielkości i struktury podaży zboża, analizę poziomu i zmian cen zbóż oraz interwencję państwa na rynku zbóż w Polsce.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie