83-7160-380-0.jpg
GOSPODARKA ŬYWNOśCIOWA I OBSZARY WIEJSKIE WOBEC PROCESU GLOBALIZACJI
Władysława Łuczka-Bakuła (red.)
ISBN 83-7160-380-0,  
Wyd. 1,
2004,
pages: 194,
monographs
Topic: Economics and Social Sciences
Price: 3.00 PLN

W opracowaniu podjęty został problem przejawów i konsekwencji globalizacji w gospodarce żywnościowej i na obszarach wiejskich. W szczególności omawiany jest wpływ globalizacji na rynek żywności ekologicznej, przemysł browarniczy, bezpieczeństwo żywności, wiejski rynek pracy, niektóre elementy infrastruktury, a także jej odniesienie do postępujących procesów integracji. Całość rozważań zmierza do konkluzji, że proces globalizacji wywołuje w gospodarce żywnościowej przeciwstawne zjawiska, tj. unifikacji i konwergencji, występujące na wielu płaszczyznach działalności związanej z produkcją żywności. Przejawem pierwszego z nich jest m.in. rosnąca rola standaryzacji produktów żywnościowych, procesów wytwórczych oraz norm jakości i bezpieczeństwa, natomiast drugiego - wzrost znaczenia produktów regionalnych i ekologicznych dostosowanych do jednego z nurtów zróżnicowania oczekiwań i preferencji konsumentów. Książka stanowi głos w dyskusji nad globalizacją, która w wyniku postępującej liberalizacji i deregulacji prowadzi do zróżnicowania skutków w gospodarce żywnościowej i na obszarach wiejskich, trudnych w ocenie ze względu na ich wstępne i fragmentaryczne rozpoznanie.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie