978-83-7160-452-2.jpg
STRATEGIE WYDAJNOśCI PRACY W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH
Zbigniew Gołaś
ISBN 978-83-7160-452-2,  
Wyd. 1,
2007,
pages: 142,
monographs
Topic: Economics and Social Sciences
Price: 3.00 PLN

Efektywne wykorzystanie zasobów wytwórczych stanowi współcześnie jeden z podstawowych czynników przesądzających o zdolnościach konkurencyjnych w skali międzynarodowej i globalnej. Szczególnego znaczenia nabiera w tym wypadku efektywne wykorzystanie zasobów pracy, czyli uzyskiwanie wysokiej wydajności pracy, która powszechnie uznawana jest za jeden z najważniejszych parametrów rozwojowych gospodarek, ponieważ prowadzi do obniżenia kosztów, zwiększenia podaży tańszych dóbr i usług, dynamizuje rynek oraz przekłada się na wzrost siły nabywczej społeczeństw, ich zamożność i zdolności konkurencyjne.
Integracja Polski z Unią Europejską nadaje problematyce wydajności pracy szczególną rangę, która wynika z dwóch zasadniczych przesłanek. Po pierwsze, niska wydajność pracy stanowi podstawową barierę przejścia na intensywną ścieżkę wzrostu gospodarki, po drugie, to właśnie zmiany w wydajności pracy przesądzać będą w dużej mierze o dynamice i kosztach integracji w skali europejskiej i globalnej, a także o stopniu niwelacji dystansu w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego, jaki dzieli Polskę od krajów UE i innych krajów wysoko rozwiniętych. Odnosi się to wprawdzie do całej gospodarki narodowej, szczególnie jednak dotyczy sektora rolnictwa. w którym wydajność pracy jest znacząco niższa aniżeli w innych działach, a zaobserwowane zmiany w jej poziomie nie nabrały wyraźnych i trwałych symptomów.
Niniejsze opracowanie jest wynikiem kilkuletniej pracy nad problematyką wydajności pracy w rolnictwie. Stanowi podsumowanie zarówno aspektów teoretycznych, jak i wniosków z przeprowadzonych badań nad wydajnością pracy w gospodarstwach rolnych.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie