978-83-7160-469-0.jpg
STATYSTYKA MATEMATYCZNA DLA BIOLOGãW
Anita Dobek, Tomasz Szwaczkowski
ISBN 978-83-7160-469-0,  
Wyd. 1,
2007,
pages: 211,
textbooks and supplementary teaching materials
Topic: Others
Price: 23.00 PLN

Posługiwanie się metodami statystycznymi w naukach biologicznych jest konieczne, dlatego w programie studiów na kierunku biologia znalazł się przedmiot obejmujący podstawy statystyki matematycznej i biometrii. Wielu studentów ma niestety kłopoty z właściwym zrozumieniem przedmiotu. Jedną z przeszkód jest na pewno konieczność wprowadzenia dużej liczby nowych pojęć, do których zrozumienia studenci nie mają odpowiedniego przygotowania. Opracowany podręcznik powstał na podstawie prowadzonych od kilku lat wykładów.
W części pierwszej obejmuje on podstawy rachunku prawdopodobieństwa, będące wprowadzeniem do statystyki matematycznej, oraz elementy statystyki matematycznej. Część druga zawiera podstawowe metody wnioskowania statystycznego. Jakkolwiek książka wyrasta z doświadczeń pracy ze studentami biologii, to jednak zaprezentowane w niej metody mają charakter uniwersalny, może więc służyć także studentom innych kierunków przyrodniczych.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie