978-83-7160-479-9.jpg
UBãSTWO LUDNOśCI WIEJSKIEJ WOJEWãDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Sławomir Kalinowski, Władysława Łuczka-Bakuła
ISBN 978-83-7160-479-9,  
Wyd. 1,
2007,
pages: 188,
monographs
Topic: Economics and Social Sciences
Price: 4.50 PLN

W książce przedstawiono istotę oraz zróżnicowany charakter uwarunkowań ubóstwa i wykluczenia społecznego na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego. Omówiono główne czynniki determinujące małe zaspokojenie potrzeb. Stwierdzono, że transformacja społeczno-gospodarcza, pomimo że stworzyła duże możliwości wzrostu dobrobytu, przyczyniła się również do pogłębiającego się zróżnicowania w poziomie życia ludności. Koszty przemian szczególnie mocno odczuli mieszkańcy wsi, których większość sytuuje się poniżej progu ubóstwa. Przedstawione zmiany w poziomie życia ludności wiejskiej uwzględniają takie jego charakterystyki, jak dochody, wydatki konsumpcyjne, spożycie żywności, zasobność gospodarstw domowych, w tym wyposażenie w trwałe dobra konsumpcyjne, warunki mieszkaniowe, edukacji, zdrowie i kultura. Opracowanie jest przeznaczone dla studentów i wszystkich zainteresowanych polityką społeczną oraz problematyka poziomu życia ludności wiejskiej.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie