978-83-7160-500-0.jpg
EKOLOGICZNE UWARUNKOWANIA ZASIęGãW DRZEW I KRZEWãW NA ALUWIALNYCH OBSZARACH DOLINY ODRY
Władysław Danielewicz
ISBN 978-83-7160-500-0,  
Wyd. 1,
2008,
pages: 268,
monographs
Topic: Forestry
Price: 52.00 PLN

Obiektem badań w tej pracy jest dolina dużej rzeki o doniosłym znaczeniu dla zachowania unikatowych walorów środowiska przyrodniczego, nie tylko w skali Polski, lecz także całej Europy. Głównym celem opracowania jest naświetlenie problematyki występowania drzew i krzewów w warunkach obecnego zróżnicowania środowisk przyrodniczych doliny Odry oraz określenie najważniejszych właściwości chronologicznych gatunków w różnym stopniu powiązanych swym pierwotnym rozsiedleniem z ekosystemami nadrzecznymi. Przy podejmowaniu badań oczekiwano odpowiedzi na pytanie, w jakim zakresie rozmieszczenie drzew i krzewów odzwierciedla specyficzną różnorodność siedlisk aluwialnych, a jaki wpływ na to rozmieszczenie wywarło zagospodarowanie doliny, zwłaszcza jej wykorzystywanie dla celów rolnictwa i leśnictwa. Na podstawie analizy wyników kilkunastoletnich prac terenowych scharakteryzowano strukturę nadodrzańskiej dendroflory oraz omówiono zagadnienie ekologicznych uwarunkowań współczesnych roślin drzewiastych.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie