978-83-7160-507-9.jpg
OCHRONA OBSZARãW MOKRADłOWYCH NA TERENACH LEśNYCH
T. Miler Antoni, Bogusław Kamiński, Andrzej Czerniak, Sylwester Grajewski, Bernard Okoński, Rafał Stasik, Elwira Drobiewska, Anna Krysztofiak, Agata Poszyler-Adamska, Małgorzata Korżak
ISBN 978-83-7160-507-9,  
Wyd. 1,
2008,
pages: 138,
monographs
Topic: Forestry
Price: 14.00 PLN

Leśne obszary mokradłowe są niezwykle cenne między innymi dlatego,że decydują o bioróżnorodności na terenach sąsiadujących. Mokradła leśne charakteryzują się również bardzo dużymi zdolnościami retencyjnymi. W książce omówiono wyniki kompleksowych badań chemicznych i geotechnicznych na przykładowych obszarach Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Rychtalskie. Przedstawiono obecny stan ilościowych i jakościowych stosunków wodnych oraz prognozy ich zmian, wskazano także na zagrożenia stabilności badanych obszarów. Oszacowano między innymi, że po upływie około 100 lat niekorzystne zmiany klimatyczne (malejące opady atmosferyczne, rosnące temperatury powietrza) doprowadzą do całkowitej degradacji mokradeł ombrogenicznych. Działając pragmatycznie, należy więc dążyć do całkowitego zatrzymania wody odpływającej z tych terenów. Zbadano jakość wód powierzchniowych i gruntowych oraz poziom dioksyn na leśnych ombrogenicznych obszarach mokradłowych, a także pierwiastki śladowe w glebach. Zaprezentowano wyniki badań stanu dróg z nawierzchnią gruntową na podłożu bagiennym. W podsumowaniu przedstawiono działania służące ochronie (biernej i czynnej) leśnych obszarów mokradłowych, szczególnie w Leśnych Kompleksach Promocyjnych.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie