978-83-7160-518-5.jpg
STATYSTYKA MATEMATYCZNA W PRZYKłADACH I ZADANIACH
Hanna Chudzik, Hanna Kiełczewska, Iwona Mejza
ISBN 978-83-7160-518-5,  
Wyd. 2,
2008,
pages: 169,
textbooks and supplementary teaching materials
Topic: Others
Price: 25.00 PLN

W podręczniku zaprezentowano podstawowe metody statystyczne wykorzystywane często w praktyce. Kolejne rozdziały pozwalają zrozumieć zasady wnioskowania statystycznego, poznać sposoby wykorzystywania niektórych technik statystycznych oraz formułować poprawne wnioski. W każdym z rozdziałów zamieszczono wzory pomocne w opracowaniu danej tematyki, liczne przykłady ilustrujące zagadnienia badawcze i ich analizę oraz duży przekrój zadań wraz z rozwiązaniami. W rozdziale 1. zaprezentowano analityczne i graficzne metody statystyki opisowej, zarówno dla próby jedno-, jak i dwuwymiarowej. Rozdział 2. stanowi kompendium wiedzy dotyczącej pojęcia zmiennych losowych jednowymiarowych i ich podstawowych rozkładów prawdopodobieństwa. W rozdziałach 3.-5. przedstawiono wybrane zagadnienia wnioskowania statystycznego, obejmujące rozkłady z próby, metody estymacji i testowania hipotez statystycznych. Każdy rozdział ma taką samą strukturę i składa się z następujących części: Słownik pojęć, Ważne wzory, Przykłady, Zadania. W części praktycznej przedstawiono dwa sposoby uzyskiwania wyników: sposób samodzielny z użyciem najprostszego kalkulatora oraz drugi z wykorzystaniem programu STATISTICA.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie