978-83-7160-569-7.jpg
URZąDZANIE LASU
Roman Jaszczak, Konrad Magnuski
ISBN 978-83-7160-569-7,  
Wyd. I,
2010,
pages: 492,
textbooks and supplementary teaching materials
Topic: Forestry
Price: 39.00 PLN

 

Urządzanie lasu, obok hodowli, ochrony i użytkowania lasu, zaliczane jest do podstawowych specjalności w dyscyplinie leśnictwo. Merytorycznie zajmuje się ono organizacją i planowaniem prowadzenia gospodarki leśnej, zgodnie z zasadami trwałego i zrównoważonego rozwoju lasów wielofunkcyjnych. Realizacja wynikających stąd celów, zadań i zakresu prac wymaga wiedzy z różnych działów leśnictwa oraz umiejętności wykorzystywania wyników przyrodniczoleśnych badań naukowych i doświadczeń praktyki leśnej. Podręcznik, choć przewidziany przede wszystkim dla potrzeb studentów leśnictwa, może zainteresować również słuchaczy kierunków pokrewnych, a także szerokie grono praktyków związanych z leśnictwem oraz ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego. Książka zawiera bowiem bogaty zasób wiedzy z zakresu przyrodniczych i metodycznych podstaw urządzania lasu oraz jego aspektów prawno-ekonomicznych. Wyróżnia tę pozycję wśród dotychczasowych opracowań część poświęcona urządzaniu lasu w przekazie historycznym, gdzie oprócz systematyki i przeglądu wybranych metod urządzeniowych, omówiono szeroko urządzanie lasu od wieków średnich do drugiej wojny światowej i w latach powojennych. Ponadto w rozdziale tym zaprezentowano wybrane pozycje książkowe z zakresu urządzania lasu oraz przedstawiono sylwetki nieżyjących profesorów i wykładowców tej specjalności.

 

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie