978-83-7160-623-6.jpg
WYBRANE ZAGADNIENIA TECHNIKI HODOWLI LASU
Henryk Kocjan
ISBN 978-83-7160-623-6,  
Wyd. II popr.,
2011,
pages: 168,
textbooks and supplementary teaching materials
Topic: Forestry
Price: 34.00 PLN

Książka obejmuje podstawowe zagadnienia zawiązane z zagospodarowaniem lasu w różnych warunkach siedliskowych. Stanowi kompendium wiadomości z zakresu nowego podziału rębni, planowania hodowlanego w ramach typu siedliskowego lasu oraz naturalnego i sztucznego odnowienia lasu. Omówiono również skład gatunkowy upraw, formę zmieszania, rodzaje domieszek, ocenę udatności upraw, pielęgnowanie gatunków i pielęgnowanie lasu, a także sposoby prowadzenia przebudowy drzewostanów i postępowanie hodowlane na gruntach porolnych.

Książka jest adresowana do studentów leśnictwa studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na poziomie inżynierskim, jak i magisterskim. Mogą z niej również korzystać leśnicy, którzy w swojej praktyce realizują prace odnowieniowe i pielęgnacyjne. Niektóre zagadnienia mogą zainteresować pracowników ochrony środowiska.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie