978-83-7160-670-0.jpg
WALORYZACJA GãRNOREGLOWYCH BORãW śWIERKOWYCH W SUDETACH METODą ZOOINDYKACYJNą Z ZASTOSOWANIEM ZGRUPOWAń EPIGEICZNYCH KUSAKOWATYCH
Andrzej Mazur
ISBN 978-83-7160-670-0,  
Wyd. I,
2012,
pages: 242,
monographs
Topic: Forestry
Price: 35.00 PLN

Na obszarze występowania górnoreglowych borów świerkowych w Sudetach, tworzących wyodrębnione zbiorowisko roślinne Calamagrostio villosae-Piceetum Schlüter 1969, autor określił skład gatunkowy epigeicznych zgrupowań chrząszczy kusakowatych (Coleoptera, Staphylinidae) oraz przeprowadził ich charakterystykę zoocenologiczną. Uwzględnia ona zmienność warunków wilgotnościowo-florystycznych, drzewostanowych oraz geograficznych i została wykorzystana do waloryzacji środowiskowych.

W czasach inwentaryzacji zasobów faunistycznych w latach 2005-206, z zastosowaniem pułapek Barbera, na wyodrębnionych 30 stanowiskach badawczych na terenie Karkonoszy, Śnieżnika Kłodzkiego, Czarnej Góry, Gór Izerskich, Bialskich i Sowich zostało stwierdzone występowanie 189 gatunków Staphylinidae (w tym nowych gatunków dla fauny Polski). Wyodrębniono zgrupowania Staphylinidae dla badanych pasm górskich, drzewostanów w fazie uprawy i młodnika oraz dojrzałych i w stadium rozpadu, a także podzespołów torfowcowego, paprociowego i typowego fitocenozy.

 

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie