978-83-7160-489-8.jpg
AKTYWNOść EKONOMICZNA LUDNOśCI WIEJSKIEJ W POLSCE
Feliks Wysocki, Włodzimierz Kołodziejczak
ISBN 978-83-7160-489-8,  
Wyd I,
2007,
pages: 143,
textbooks and supplementary teaching materials
Topic: Economics and Social Sciences
Price: 4.50 PLN

Reformy społeczno-gospodarcze, jakie podjęto w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, oprócz efektów oczekiwanych i społecznie aprobowanych przyczyniły się do wystąpienia niekorzystnych zjawisk, takich jak bezrobocie oraz zwiększanie się skali dezaktywacji zawodowej społeczeństwa. Skutki podjętych reform w sposób szczególny dotykały ludność zamieszkującą na wsi, ze względu na specyficzne cechy kształtujące jej sytuację w procesie pozyskiwania źródeł utrzymania i dochodów.

W pracy podjęto próbę określenia struktury aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej oraz zidentyfikowania czynników ograniczających możliwości zwiększenia zatrudnienia tej ludności poza rolnictwem. Zbadano charakter i przyczyny zmian aktywności zawodowej ludności w Polsce i na wsi, określono strukturę zatrudnienia i przyczyny występowania bezrobocia wśród ludności wiejskiej, a także zidentyfikowano czynniki warunkujące możliwości zwiększenia pozarolniczego zatrudnienia mieszkańców wsi. Przeprowadzono także symulację skali bezrobocia ukrytego w rolnictwie.

Niniejsze opracowanie adresowane jest do szerokiego grona czytelników zainteresowanych problematyką społeczno-ekonomicznego rozwoju obszarów wiejskich.

 

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie