978-83-7160-676-2.jpg
WSPãLNA POLITYKA ROLNA A ROZWãJ ROLNICTWA W POLSCE
Wawrzyniec Czubak, Ewa Kiryluk-Dryjska, Walenty Poczta, Arkadiusz Sadowski
ISBN 978-83-7160-676-2,  
Wyd. I,
2012,
pages: 197,
textbooks and supplementary teaching materials
Topic: Economics and Social Sciences
Price: 30.00 PLN

W książce podjęto istotny problem stanu, ewolucji i zmian we Wspólnej Polityce Rolnej. Odniesiono się w niej zarówno do teorii interwencjonizmu państwowego w gospodarce, jak też do zawężonego obszaru interwencjonizmu realizowanego w rolnictwie. Poddano trafnej analizie i ocenie zakres oraz formy polityki rolnej w różnych systemach społeczno-ekonomicznych, jak też genezę i przyczyny interwencjonizmu państwowego w rolnictwie. Rozważania te stanowią niejako tło analiz uszczegóławiających i rozważań ścisłych nad WPR. W pracy bardzo istotne miejsce zajmują badania mikroekonomiczne i szczegółowe odniesienia do gospodarstw rolnych. Jako bardzo ważne dla wskazania kierunków ewolucji WPR i wpływu stosowanych instrumentów na zmiany strukturalne w gospodarstwach rolnych są przeprowadzone w pracy analizy porównawcze wspierania inwestycji w gospodarstwach finansowanych z SAPARD, SPO, a następnie PROW. Ważnym aspektem opracowania jest ocena roli i wpływu dopłat bezpośrednich na kondycję ekonomiczną gospodarstw i kreowanie przemian strukturalnych w rolnictwie.

 

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie