978-83-7160-665-6.jpg
OCENA ZASTOSOWANIA śRODKãW POLITYKI REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZ SAMORZąDY GMINNE WOJEWãDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Aldona Standar, Zdzisław Puślecki
ISBN 978-83-7160-665-6,  
Wyd. I,
2011,
pages: 221,
monographs
Topic: Economics and Social Sciences
Price: 14.00 PLN

Do głównych beneficjentów środków polityki regionalnej Unii Europejskiej w Polsce należą jednostki samorządu terytorialnego. Wśród nich najwięcej środków finansowych UE pozyskały gminy, a szczególną aktywnością wykazały się gminy województwa wielkopolskiego.

Pozyskane wsparcie UE w znaczący sposób przyczyniło się do rozwoju badanych gmin województwa wielkopolskiego. Chociaż Wielkopolska cechuje się korzystną sytuacją społeczno-ekonomiczną, finansową oraz stanem infrastruktury, należy podkreślić, że występuje tu także zróżnicowanie wewnątrzregionalne. Środki polityki regionalnej Unii Europejskiej zostały pozyskane przez gminy województwa wielkopolskiego przede wszystkim na infrastrukturę techniczną. Poziom rozwoju gmin wpływa statystycznie istotnie na średnią wielkość zastosowanych środków i zmienia się wprost proporcjonalnie wraz z zaawansowaniem poziomu ich rozwoju. Gminy o najwyższym poziomie rozwoju pozyskały znacznie wyższe środki finansowe UE. Znacząca pomoc napłynęła do relatywnie większych gmin, co w konsekwencji może oznaczać dalszą marginalizację mniejszych gmin wiejskich. Do głównych barier pozyskania środków polityki regionalnej Unii Europejskiej przez gminy należy system ich rozdziału, skomplikowane procedury oraz brak środków własnych.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie