978-83-7160-693-9.jpg
RENTA POłOŬENIA JAKO DETERMINANTA ROZWOJU SPOłECZNO-GOSPODARCZEGO OBSZARãW WIEJSKICH W POLSCE
Luiza Ossowska
ISBN 978-83-7160-693-9,  
Wyd. I,
2013,
pages: 114,
monographs
Topic: Economics and Social Sciences
Price: 14.00 PLN

Renta położenia to niesprecyzowane pojęcie z pogranicza języka potocznego. Termin upowszechnił się przede wszystkim w kontekście rozwoju lokalnego i jego przyczyn. Renta położenia oznacza z jednej strony występowanie pewnych elementów na badanym obszarze (głównie czynników naturalnych), z drugiej - odległość od pewnych elementów układu lokalnego czy regionalnego. W grupie uwarunkowań przyrodniczych renty położenia należy wymienić wszystkie zjawiska i zasoby, które mogą się przyczynić do rozwoju, m.in. uwarunkowania glebowe, zasoby mineralne, zasoby leśne i wody. Natomiast uwarunkowania pozaprzyrodnicze to przede wszystkim umiejscowienie w przestrzeni społeczno-gospodarczej. Ze względu na rozwój szczególnie ważne jest położenie wobec sieci osadniczej i komunikacyjnej.

Obecnie rozwój obszarów wiejskich jest rozpatrywany jako wielofunkcyjny. Zachodzące zmiany społeczno-gospodarcze wpływają na kształtowanie się nowych funkcji tych obszarów. Dlatego ważnym zagadnieniem jest identyfikacja uwarunkowań i czynników rozwoju, w tym renty położenia.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie