978-83-7160-685-4.jpg
ZRãŬNICOWANIE SYTUACJI FINANSOWEJ GOSPODARSTW ROLNYCH W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Z EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
Joanna Średzińska, Walenty Poczta
ISBN 978-83-7160-685-4,  
Wyd. I,
2013,
pages: 264,
monographs
Topic: Economics and Social Sciences
Price: 14.00 PLN

Wymogi gospodarki rynkowej, konkurencja międzynarodowa, akcesja nowych państwa do Unii Europejskiej, a także oczekiwania przemysłu rolno-spożywczego i konsumentów sprawiają, że rosną wymagania nie tylko jakościowe, ale i efektywnościowe w odniesieniu do produkcji rolnej. W krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w okresie gospodarki centralnie sterowanej, cele efektywnościowe miały drugorzędne znaczenie w porównaniu do ilościowych. Ich reorientację przyniosła dopiero zmiana systemu społeczno-gospodarczego w tych państwach. Sektor rolny odgrywa znaczącą rolę w gospodarce narodowej krajów EŚW, a wpływ zmian, jakie zaszły w rolnictwie tych państw (kolektywizacja, przekształcenia ustrojowe, integracja z UE), uwidocznił się między innymi w kształtowaniu się sytuacji finansowej podmiotów tego sektora. W obliczu odmiennych uwarunkowań historycznych we wschodniej i zachodniej części UE interesująca staje się ocena położenia gospodarstw rolnych krajów EŚW na tle kondycji jednostek UE-15. W książce podjęto próbę określenia bieżącej pozycji finansowej gospodarstwa rolnych nowych państw Unii Europejskiej na tle podmiotów sektora rolnego pozostałych krajów członkowskich. Zastosowanie analiz wielowymiarowych umożliwiło nie tylko ocenę stanu aktualnego, ale również stworzyło podstawy do wskazania najbardziej korzystnego zestawu czynników sprzyjających poprawie sytuacji finansowej gospodarstw rolnych badanych państw w przyszłości.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie