978-83-7160-751-6.jpg
DETERMINANTY AKTYWNOśCI EKONOMICZNEJ LUDNOśCI WIEJSKIEJ W POLSCE
Włodzimierz Kołodziejczak, Feliks Wysocki
ISBN 978-83-7160-751-6,  
Wyd. I,
2015,
pages: 199,
textbooks and supplementary teaching materials
Topic: Economics and Social Sciences
Price: 34.00 PLN

Reformy społeczno-gospodarcze, jakie podjęto w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, oprócz efektów oczekiwanych i społecznie aprobowanych przyczyniły się do wystąpienia niekorzystnych zjawisk, takich jak bezrobocie oraz zwiększanie się skali dezaktywacji zawodowej społeczeństwa. Skutki podjętych reform w sposób szczególny dotykały ludność zamieszkującą na wsi, ze względu na specyficzne cechy kształtujące jej sytuację w procesie pozyskiwania źródeł utrzymywania i dochodów.

W pracy podjęto próbę określenia struktury aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej oraz zidentyfikowania czynników ograniczających możliwości zwiększenia jej zatrudnienia poza rolnictwem. Zbadano charakter i przyczyny zmian aktywności ekonomicznej ludności w Polsce i na wsi, określono strukturę zatrudnienia i przyczyny występowania bezrobocia wśród ludności wiejskiej, a także zidentyfikowano czynniki warunkujące możliwości zwiększenia pozarolniczego zatrudnienia mieszkańców wsi. Przeprowadzono także symulację skali bezrobocia ukrytego w rolnictwie.

Niniejsza książka adresowana jest do pracowników naukowych, doktorantów, studentów uczelni ekonomicznych, pracowników służ zatrudnienia oraz praktyków gospodarczych zajmujących się problematyką rynku pracy.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie