978-83-7160-790-5.jpg
ĆWICZENIA Z CHEMII. ANALIZA ILOśCIOWA Z ELEMENTAMI CHEMII ORGANICZNEJ
Piotr Goliński (red.)
ISBN 978-83-7160-790-5,  
Wyd. II zm. i uzup.,
2016,
pages: 245,
supplementary teaching materials
Topic: Others
Price: 30.00 PLN

Przeświadczenie, że dzielimy planetę Ziemię z różnorodnymi organizmami i jesteśmy powiązani wzajemnymi zależnościami z innymi istotami żywymi wymaga dogłębnego zrozumienia złożoności biochemicznej, chemicznej i fizykochemicznej komponentów środowiska z ich wzajemnymi relacjami ilościowymi.

Ćwiczenia z chemii. Analiza ilościowa z elementami chemii organicznej, w wydaniu dziewiątym, zmienionym i uzupełnionym, wyróżniają się nowymi tematami przewodnimi, takimi jak: rozszerzone i unowocześnione metody oceny właściwości chemicznych poszczególnych grup funkcyjnych w związkach organicznych, technik ekstrakcji, rozdziału i oczyszczania składników próbek środowiskowych oraz instrumentalne metody jakościowej i ilościowej identyfikacji produktów naturalnych (kolorymetria, spektroskopie: UV, VIS, IR, NMR, AAS, MS). Z pewnością przyczyniają się one do lepszego zrozumienia treści programowych przedmiotów studiowanych na niemal wszystkich kierunkach i wydziałach uczelni przyrodniczych. Dają bowiem dobre podstawy rozbudzania pasji i są skutecznym narzędziem do praktycznego opisu współczesnych nauk przyrodniczych.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie