978-83-7160-885-8.jpg
WYŬYWIENIOWE I śRODOWISKOWE FUNKCJE śWIATOWEGO ROLNICTWA - ANALIZA OSTATNIEGO PãłWIECZA
Arkadiusz Sadowski
ISBN 978-83-7160-885-8,  
I,
2017,
pages: 194,
monographs
Topic: Economics and Social Sciences
Price: 35.00 PLN

„W przedłożonej do recenzji pracy podjęto problem analizy i oceny stanu światowego rolnictwa pod kątem zaspokojenia wzrastających potrzeb wyżywieniowych świata i jego oddziaływanie na stan środowiska. Poszukiwano odpowiedzi na pytanie, jak na funkcje wyżywieniowe i środowiskowe wpływają czynniki demograficzne, ekonomiczne i polityczne, w wyodrębnionych grupach analitycznych państw w okresie ostatnich 50 lat.

Autor zastosował interesujące i odważne podejście metodyczne posiłkujące się zaawansowanym aparatem statystycznym, który pozwolił na pogłębienie i uwiarygodnienie prowadzonych rozważań i wynikających z nich uogólnień. Opracowanie jest cennym wkładem przedstawiciela młodego pokolenia naukowców w rozwoju nauk ekonomicznych, w tym ekonomii rolnej i przykładem na otwieranie się na globalne problemy świata, w tym wyżywienia ludności w interakcji dbałości o ochronę środowiska. W opracowaniu wyraźnie uwidacznia się filozoficzne podejście Autora do analizowanych procesów ekonomicznych, społecznych i ekologicznych oraz nawiązanie do filozofii przyrody i ontologii”.

Z recenzji prof. dr. hab. Wiesława Musiała

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie