978-83-7160-900-8.jpg
WAŬKI RãŬNOSKRZYDłE (ODONATA, ANISOPTERA) BORãW SOSNOWYCH POLSKI
Andrzej Łabędzki
ISBN 978-83-7160-900-8,  
I,
2018,
pages: 140,
monographs
Topic: Forestry
Price: 31.00 PLN

Opracowanie poświęcono występowaniu ważek w borach sosnowych Polski, z uwzględnieniem w szerokim zakresie ich roli w redukcji liczebności szkodników leśnych. Jest to opracowanie oparte na bogatym materiale, zebranym podczas starannie zaplanowanych i wykonanych badań terenowych i eksperymentalnych, obejmujące obszar duży i bardzo zróżnicowany pod względem przyrodniczo-geograficznym, napisane z dużym znawstwem, starannie przygotowane. Co szczególnie istotne, dotyczy specyficznych zagadnień z pogranicza entomologii podstawowej i stosowanej, które mają wyraźne przełożenie na praktykę ochrony lasu i jej ekonomię, jednak z drugiej strony – wymagają dużej wiedzy i umiejętności z dwóch zupełnie różnych dziedzin: entomologii leśnej oraz faunistyki i ekologii ważek (Odonata).

Opracowanie jest pierwszym w piśmiennictwie światowym tak kompletnym i bogatym w dane dziełem na temat roli ważek w naturalnej obronie lasu przed szkodnikami. Jest to praca pionierska i wnosząca liczne informacje nowe dla nauki.

Dzięki wyborowi rzadko poruszanej problematyki na pograniczu specjalności naukowych, zakresowi badań, skali analizy i podejściu kompleksowemu – jest to dzieło unikalne i nowatorskie, do tego mające równocześnie wysokie walory poznawcze i aplikacyjne. Przy czym bardzo istotna jest właśnie ta kompleksowość podejścia, z której wynika nowa jakość. O ile niektóre zagadnienia omawiane przez Autora już badano, to nikt nie analizował ich wszystkich jednocześnie.

Z recenzji dr. hab. Pawła Buczyńskiego
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie