rozprawa.jpg
METODA KOWARIANCJI WIRãW JAKO NOWOCZESNE NARZęDZIE W BADANIACH WYMIANY CO2 MIęDZY EKOSYSTEMAMI LEśNYMI, PODMOKłYMI I ROLNICZYMI A ATMOSFERą
Marek Urbaniak
ISBN 978-83-7160-933-6,  
Wydanie I,
2019,
pages: 188,
postdoctoral thesis
Topic: Land Reclamation and Environmental Engineering
Price: 0.00 PLN

Książka nieprzeznaczona do sprzedaży

W ostatnich dekadach zaobserwowano niezwykle szybki wzrost średniej globalnej temperatury na powierzchni Ziemi. Wzrost ten jest wywołany w większości antropogeniczną emisją gazów szklarniowych, głównie dwutlenku węgla, która prowadzi do intensyfikacji efektu szklarniowego i zmian klimatycznych. Poprzez skomplikowany system sprzężeń zwrotnych pomiędzy elementami środowiska zmiany klimatyczne wpływają
również na ekosystemy, które są rezerwuarem węgla i ogniwem w jego obiegu. Przyszłe warunki klimatyczne – w zależności od jakiego scenariusza emisji CO2 potoczy się rozwój świata – będą wpływać na rolę ekosystemów w obiegu węgla, a tym samym ich kondycję. Na podstawie wybranych powierzchni oceniono obecne możliwości akumulacji węgla przez ekosystemy leśne, podmokłe i rolnicze. Podjęto również próbę określenia wpływu opadów i warunków wilgotnościowych na wahania produktywności badanych ekosystemów w różnych skalach czasowych.

Do oceny wymiany CO2 pomiędzy lasem sosnowym w Tucznie, torfowiskiem w Rzecinie i polem uprawnym w Brodach posłużono się pomiarami metodą kowariancji wirów. Do obliczeń strumieni wykorzystano oprogramowanie EddyPro®. Dane z wszystkich stacji poddano weryfikacji pod kątem jakości, a następnie brakujące dane wypełniono dwiema metodami: Max Planck Institute of Biogeochemistry (MPI) oraz Fluxnet Canada Research Network (FCRN). Wykazano, że obie metody pozwalają na uzyskanie porównywalnych wyników. Do pomiarów nad lasem wykorzystano dwa systemy pomiarowe, wyposażone w różne typy analizatorów gazowych (z otwartą (OP) i zamkniętą (CP) ścieżką pomiarową). Wykazano, że pomiary wykonane systemem OP wskazują na większą asymilację CO2 w porównaniu z otrzymanymi z systemu typu CP. Stwierdzono potrzebę wprowadzenia dodatkowej korekty pomiarów wykonanych za pomocą systemu OP oraz zaproponowano jej metodykę. Po jej zastosowaniu stwierdzono podobieństwo miesięcznych sum wymiany netto uzyskanych z obu typów systemów. Ustalenie to jest istotne w kontekście porównań pomiarów metodą kowariancji wirów, które są prowadzone w różnych częściach świata nad różnymi ekosystemami.

Przeprowadzone prace pozwoliły określić średnie (w obecnych warunkach klimatycznych) możliwości akumulacji węgla przez las w Tucznie w wysokości 418,5 ±11,8 g·m–2·rok–1, natomiast torfowiska w Rzecinie na 118,6 ±26,0 g·m–2·rok–1. Ekosystemy leśne i podmokłe (torfowiska) mogą odegrać istotną rolę w usuwaniu z atmosfery CO2 pochodzącego z emisji antropogenicznej. W czasie opadów deszczu, na stacji leśnej i rolniczej, zauważono wzrost emisji CO2 w stosunku do jego asymilacji. Jako tego główną przyczynę wskazano zmniejszenie gęstości promieniowania całkowitego (Rg) w tym czasie, natomiast wzrost emisji CO2 wywołany intensyfikacją oddychania ekosystemu został
zauważony jedynie na polu uprawnym.


Słowa kluczowe: analizator typu otwarta ścieżka, analizator typu zamknięta ścieżka, metody uzupełniania braków, wpływ opadów deszczu na wymianę ekosystemu netto, wpływ długości okresów bez opadów na wymianę ekosystemu netto

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie