978-83-7160-919-0.jpg
DIAGNOZA STANU OCHRONY HISTORYCZNYCH STRUKTUR URBANISTYCZNO-KRAJOBRAZOWYCH POWIATU POZNAńSKIEGO
Paweł Piotr Szumigała
ISBN 978-83-7160-919-0,  
I,
2019,
pages: 388,
monographs
Topic: Horticulture and Landscape Architecture
Price: 54.00 PLN

Niekontrolowany, a często rabunkowy rozwój gospodarczy – w skali lokalnej i globalnej – spowodował zagrożenia dla ekosystemu całej naszej planety. Idea zrównoważonego rozwoju zaistniała w momencie rozpoznania zagrożeń dla przyszłych pokoleń. Niestety, perspektywa zysku ekonomicznego na wielu obszarach Ziemi nadal wygrywa z ideą zrównoważenia i rozsądnego zagospodarowania. Nieodparta chęć pomnażania zysków powoduje przekształcenia krajobrazu na olbrzymią skalę. Procesy te zachodzą również w majestacie prawa, które z założenia powinno tworzyć podstawy racjonalnego gospodarowania tymi zasobami.

Problematyka prezentowanej publikacji odnosi się przede wszystkim do ochrony historycznych struktur urbanistycznych przez planowanie przestrzenne. Struktury te stanowią istotne składniki krajobrazu i dziedzictwa kulturowego. Rozpoznanie tych zagadnień w sferze prawnej i gospodarki przestrzennej Unii Europejskiej oraz Polski jest kluczowym elementem, gdyż ustalenia dotyczące ochrony krajobrazu kulturowego oraz wartości i dziedzictwa kulturowego w aktach prawnych przybierają różne formy i występują w różnych zakresach tematycznych oraz terytorialnych.

[fragment książki]

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie