978-83-7160-963-3.jpg
100 LAT AKADEMICKICH STUDIãW LEśNYCH W POZNANIU
ISBN 978-83-7160-963-3,  
II uzupełnione i poprawione,
2020,
pages: 868,
other
Topic: Others
Price: 156.00 PLN

Publikacja obejmuje trzy tomy:

Tom I. Nauka i dydaktyka

Tom II. Pracownicy

Tom III. Absolwenci, doktorzy i doktorzy habilitowani

 

Przez 100 lat Wydział Leśny przeszedł długą drogę rozwoju, osiągając znaczące sukcesy zarówno na polu dydaktycznym, jak i naukowym. Miarą rozwoju naukowego jest realizowanie badań w ramach projektów badawczych, finansowanych zarówno przez prgany państwowe, jak też otoczenie gospodarcze, co przekłada się na aktywność publikacyjną pracowników, doktorantów i studentów. [...] Powoływanie pracowników Wydziału Leśnego do gremiów rządowych, ministerialnych czy zespołów doradczych nie tylko Lasów Państwowych, ale także władz lokalnych i przedsiębiorców należy uznać za oznakę docenienia rangi Wydziału w kraju.

[...] Programy dydaktyczne były modyfikowane wiele razzy, jednak istotą są przedmioty-filary leśnictwa – Urządzanie lasu, Hodowla lasu, Ochrona lasu i jego uzytkowanie oraz zarządzanie. [...] O atrakcyjności kierunku niech świadczy fakt utrzymującego się przez wiele lat zainteresowania kandydatów do podjęcia studiów na Wydziele Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przekraczający znacząco proponowane limity przyjęć.

[...] Z dumą wspominamy przesłość, doceniając dokonania naszych poprzedników, ale także z nadzieją patrzmy w przyszłość, pracując na dobro Wydziału, by nasi spadkobiercy mogli kontynuować dzieło rozpoczęte 100 lat temu.

[fragment Wstępu do tomu I]

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie