978-83-7160-915-2.jpg
STAN ZACHOWANIA I TRWAŁOś† HISTORYCZNYCH UKŁADÓW PRZESTRZENNYCH DAWNYCH WSI I MAJ…TKÓW W STRUKTURZE POZNANIA
Agnieszka Wilkaniec
ISBN 978-83-7160-915-2  
1
2018
s. 402
monografie
Dział: Ogrodnictwo
Cena: 139.00 zł

koszykDo koszyka

Autorka zwraca uwagę na wartość historycznych układów ruralistycznych, które są integralnym składnikiem krajobrazu Poznania. Ich relikty, wciąż obecne, chociaż nie zawsze dostrzegane w skrukturze urbanistycznej, są nośnikiem istotnych treści kulturowych i zapisem procesu rozwoju miasta. Kilkukrotne powiększanie terytorium Poznnia mające miejsce w ciągu XX wieku powodowało włączanie w jego granice otaczających miasto wsi i folwarków. Wiele dawnych układów ruralistycznych uległo zatarciu, niektóre są  jednak nadal czytelne i warte zachowania. Zdaniem Autorki, mogą one obecnie pełnić funkcję obszarów krystalizujących strukturę miasta, a ich potencjał kulturowy i krajobrazowy powinien zostać wykorzystany do podniesienia jakości przestrzeni miejskiej.

Z recencji dr hab. inż. arch. Elżbiety Raszei, prof. UAP

Książka [...] stanowi poważną, oryginalną pracę opartą na solidnej znajomości aktualnego stanu badań, krajowych i zagranicznych, oraz na własnych studiach terenowych i kameralnych zrealizowanych z nadzwyczajną dokładnością w obszernym zakresie merytorycznym, dotyczących wybranych przypadków z dzisiejszego terenu Poznania. [...]

Ma duże znaczenie jako przykład zastosowania oryginalnej metody obiektywnego opisu lokalnego zasobu kulturowego i przyrodniczo-krajobrazowego i procesu jego przeobrażeń, dostarcza cennego materiału źródłowego, inspirując do wykorzystania go w celach naukowych, słowem – otwiera nowe pola badawcze dla wielodyscyplinarnych działań naukowych. Jednocześnie książka ta może być bardzo pomocna planistom przy podejmowaniu praktycznych, operacyjnych decyzji planistyczno-przestrzennych, jak i tworzeniu koncepcji strategicznych dla Poznania.

Z recenzji prof. dr. hab. inż. arch. Marka Kowickiego