Zasady etyczne

 

Etyka redakcji (wydawnictwa)

 1. Redakcja ocenia w sposób bezstronny nadesłane artykuły pod kątem ich wartości naukowej i intelektualnej oraz zgodności z profilem czasopisma.
 2. Praca jest oceniana przez co najmniej dwóch niezależnych, wykwalifikowanych w danej dziedzinie recenzentów afiliowanych w jednostce naukowej innej niż ta, z której pochodzi autor (autorzy) pracy. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez recenzentów i uwzględnieniu uwag zawartych w opiniach, kierowana jest do druku. Recenzje są wykonywane zgodnie z zasadą double-blind peer review – recenzenci i autorzy nie znają swoich tożsamości.
 3. Redakcja stosuje się do aktualnego stanu prawnego w zakresie praw autorskich, plagiatu i innych praw własności intelektualnych.
 4. Redakcja będzie zapobiegała występowaniu wszystkich form plagiatu oraz guest authorship
  i ghostwriting. Wykryte przez redakcję przypadki ich wystąpienia będą ujawniane, włącznie z powiadomieniem instytucji macierzystych autorów.
 5. Redaktorzy pilnują, aby nie dopuścić do konfliktu interesów ani stronniczości. Wydawnictwo chroni poufność wszystkich przesłanych materiałów.
 6. Nieopublikowane materiały z odrzuconych prac nie są wykorzystywane przez redakcję w żaden sposób.
 7. Redaktorzy nie biorą udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących artykułów, które sami napisali lub których są współautorami.

 

Etyka autorów

 1. Zasada rzetelności naukowej. Autorzy zgłaszanych prac do publikacji są zobowiązani do rzetelnego opisu wykonanych badań i ich dyskusji oraz obiektywnej interpretacji wyników.
 2. Zgodnie z zasadą oryginalności publikacji, autorzy przedstawiają wyłącznie własne oryginalne prace. Wykorzystując wyniki badań innych autorów, powinni używać oznaczeń wyraźnie wskazujących na cytowanie. Plagiat we wszystkich formach jest niedopuszczalny.
 3. Autorzy nie powinni publikować wyników tych samych badań w więcej niż jednym czasopiśmie.
 4. Osoby, które wniosły znaczący wkład w wykonanie zgłaszanej pracy, powinne być wymienione jako współautorzy. Obowiązkiem autora korespondencyjnego – osoby zgłaszającej pracę jest upewnienie się, że wszyscy autorzy akceptują ostateczną wersję artykułu i zgadzają się na przekazanie go do druku.
 5. By zapobiec praktykom ghostwriting oraz guest authorship, autorzy przekazują informacje o wkładzie w powstanie pracy, afiliacji każdego z autorów i źródłach finansowania badań.
 6. Tam, gdzie jest to konieczne, autorzy przedstawiają odpowiednie zezwolenia Komisji Etyki na przeprowadzenie badań.

 

Etyka recenzentów

 1. Recenzent powinien wykonać recenzję pracy, w której jest specjalistą. Jeśli nadesłana praca nie jest
  z dziedziny, w której recenzent jest kompetentny, powinien poinformować o tym redakcję.
 2. Tekst otrzymanej pracy powinien być traktowany jako poufny.
 3. Recenzent, który wie, że nie będzie mógł dotrzymać odpowiedniego terminu, powinien poinformować o tym redakcję.
 4. Recenzent powinien ocenić pracę w sposób obiektywny, kierując się wytycznymi dla recenzentów zamieszczonymi na stronie www wydawnictwa/redakcji.
 5. Recenzenci nie powinni recenzować prac, co do których występują podejrzenia o konflikcie interesów.