Wskazówki dla autorów

Artykuły naukowe

PRZYGOTOWANIE MASZYNOPISU

więcej patrz: Zasady dobrego przygotowania maszynopisu

Ważne! Szczegółowe zasady przygotowania artykułów publikowanych w poszczególnych czasopismach podajemy odrębnie dla każdego z nich

http://www.npt.up-poznan.net/pl/wskazowki_dla_autorow

http://www.food.actapol.net/pl/dla_autorow

http://www.forestry.actapol.net/wskazowki_dla_autorow-pl.html

http://www.jard.edu.pl/pl/wskazowki_dla_autorow

Objętość artykułu nie powinna przekraczać 12 stron w formacie A4 (łącznie z tabelami, rycinami i zdjęciami).

Tekst należy pisać czcionką 12-punktową, z interlinią 1,5, z marginesem z lewej strony wynoszącym 4 cm. Wyróżnienia w tekście należy ograniczyć do minimum. Ryciny i tabele można umieszczać blisko ich powołania w tekście podstawowym lub na osobnych kartkach, zaznaczając ołówkiem na marginesie maszynopisu miejsca ich występowania.

Ryciny, fotografie czy schematy należy numerować kolejno (łącznie) i nazywać je rycinami. Wielkość rycin nie może przekraczać formatu B5 (12,5 × 19,5 cm). Podpisy do rycin i pojawiające się na nich teksty muszą być w dwóch językach: polskim i angielskim.

Tabele. Tytuł, słowna treść w tabeli oraz przypisy pod tabelami muszą być podane w dwóch językach: polskim i angielskim. Tabele numerować kolejno.

Liczby dwu-, trzy- i czterocyfrowe należy pisać łącznie (np. 5234); począwszy od liczb pięciocyfrowych należy stosować odstęp co 3 cyfry, licząc od prawej strony (np. 15 725). W liczbach dziesiętnych należy stosować przecinek, nie kropkę (np. 2,53), z wyjątkiem prac w języku angielskim.

Jednostki. Obowiązuje układ SI. Sposób zapisu opcjonalny: g·dm-3 lub g/dm3.

WSKAZÓWKI TECHNICZNE

Do wydruku należy dołączyć płytę z tekstem zapisanym w ogólnie dostępnych edytorach. Wersja elektroniczna tekstu powinna być wiernym odzwierciedleniem wydruku. Na płycie powinna być zapisana tylko jedna, ostateczna wersja tekstu.

Ilustracje należy zapisać jako odrębne pliki w typowym programie graficznym (na przykład w formacie .jpg). Ilustracje tworzone w programach Word i Excel powinny być dołączone w osobnych plikach (na przykład .doc, .docx, .xls, .xlsx).

Ważne! Prosimy dołączać rysunki w formatach programów, w których je przygotowano, czyli w plikach źródłowych (np. jeżeli rysunek powstał w programie Corel Draw czy Excel, prosimy go dołączyć w pliku oryginalnym).

PRZYWOŁANIA LITERATURY W TEKŚCIE

Przywołując w tekście pracę innego autora, stosujemy standard zapisu APA6. Podajemy nazwisko (w tekście lub w nawiasie) oraz rok wydania w nawiasie, np. Kowalski (2015) podaje, że..., zdaniem Kowalskiego (2015), ... (Kowalski, 2015).

Przywołując pracę dwóch autorów, podajemy oba nazwiska, np. Nowak i Kowalski (2015), według Nowaka i Kowalskiego (2005), ... (Nowak i Kowalski, 2015).

Przywołując pracę trzech lub więcej autorów, piszemy nazwisko pierwszego z nich oraz skrót „i in.”; np. Kowalski i in. (2005), zdaniem Kowalskiego i in. (2015), ... (Kowalski i in., 2015).

Nazwiska autorów w tekście należy odmieniać (z wyjątkiem nazwisk umieszczanych w nawiasie – te podajemy w mianowniku).

SPIS LITERATURY

W czasopismach stosujemy standard zapisu literatury APA6. Kolejne pozycje należy porządkować alfabetycznie według nazwisk autorów. W spisie literatury podajemy nazwiska wszystkich autorów cytowanej pracy. W tytułach angielskich wielką literą piszemy tylko pierwszy wyraz (oprócz tytułów czasopism i nazw własnych).

Nurzyński, J. (1999). Fizjologiczne...
Nurzyński, J., Mokrzecka, M. (1986). Reakcja szpinaku...
Nurzyński, J., Uziak, Z., Mokrzecka, E. (1982). Wpływ formy...

O kolejności kilku prac tego samego autora (autorów) decyduje rok wydania.

Kowalski, J. (1990). Skrobie...
Kowalski, J. (1995). Optymalizacja...

Kilka prac tego samego autora z tego samego roku rozróżniamy literami (a, b, c), porządkując je alfabetycznie według tytułów.

Kowalski, J. (2000a). Badania nad wpływem azotu...
Kowalski, J. (2000b). Badania nad wpływem nawożenia...
Kowalski, J. (2000c). Wiązanie azotu...


Porządek zapisu pozycji książkowych: nazwisko, po przecinku inicjał(-y) imienia (kolejno w przypadku kilku autorów), rok wydania w nawiasie, po kropce tytuł, po kropce miejsce wydania, po dwukropku wydawca.

Gajtkowski, A. (2000). Technika ochrony roślin. Poznań: Wyd. AR.

Porządek zapisu prac zbiorowych: nazwisko(-a) redaktora(-ów), po przecinku inicjał(-y), wskazanie (red.), po kropce rok wydania w nawiasie, po kropce tytuł książki, miejsce wydania, po dwukropku wydawca.

Czapski, J., Grajek, W., Pospiech, E. (red.). (1999). Surowce, technologia i dodatki a jakość żywności. Poznań: Wyd. AR.

Porządek zapisu artykułu cytowanego z czasopisma: nazwisko(-a), po przecinku inicjał(-y) imienia, rok wydania, po kropce tytuł artykułu, nazwa czasopisma, po przecinku kolejno numer rocznika oraz tomu lub zeszytu i zakres stron.

Giese, J. (1995). Developments in beverage additives. Food Technol., 49, 9, 64–72.
Galiński, M., Siwulski, M., Sobieralski, K. (1990). Zdolność kiełkowania zarodników kilku odmian pieczarki dwuzarodnikowej (Agaricus bisporus (Lange) Sing.). Rocz. AR Pozn., 217, Ogrodn., 18, 3–8.
(gdzie 217 oznacza nr tomu, 18 oznacza nr zeszytu, 3–8 to zakres stron)

Tytuły czasopism powszechnie znanych należy zapisywać w skrócie według powszechnie obowiązujących zasad. Prosimy podać pełną nazwę czasopism mniej znanych.

Porządek zapisu rozdziału z książki lub publikacji z wydawnictwa nieperiodycznego (np. materiałów konferencyjnych): nazwisko(-a), po przecinku inicjał(-y) imienia, rok wydania w nawiasie, po kropce tytuł artykułu, rozdziału itp., po kropce formuła „W:”, inicjał(-y) i nazwisko(-a) redaktora(-ów), wskazanie (red.), po przecinku tytuł książki, w nawiasie tom i zakres stron (np. t. X, s. X–XX), miejsce wydania, po dwukropku wydawca.

Winnicki, S. (2005). Pielęgnacja bydła. W: A. Kaczmarek (red.), Hodowla bydła (s. 365–413). Poznań: Wyd. AR.
Wójcik, R. (2002). Wybrane cechy morfologiczne sosny zwyczajnej jako wskaźnik uszkodzenia drzew. W: R. Siwecki (red.), IV Krajowe Sympozjum „Reakcje biologiczne drzew na zanieczyszczenia przemysłowe”. Poznań-Kórnik, 29.05-1.06.2001 (s. 485–491). Poznań: Bogucki Wyd. Nauk.

Opisując prace niepublikowane, prosimy podać informacje o ich charakterze (np. praca magisterska, ekspertyza, opracowanie), nazwę instytucji, w której pracę wykonano, siedzibę tej instytucji, technikę wykonania (np. maszynopis, rękopis, płyta CD).

Błaszkiewicz, Z. (1981). Badania nad wpływem poślizgu kół ciągnika. Maszyn. Rozpr. dokt. Inst. Mechan. Roln. AR, Poznań.

Powołując się na pozycję złożoną do druku, ale jeszcze niewydaną, należy w nawiasie zamiast roku wpisać: w druku.

Hołubowicz, T. (w druku). Sadownictwo. Poznań: Wyd. AR.


UKŁAD ARTYKUŁU W JĘZYKU POLSKIM
 • Tytuł artykułu
 • Imię (imiona; pełne) i nazwisko(-a) autora(-ów)
 • Nazwa jednostki naukowej (w pierwszym wierszu) i uczelni (w drugim wierszu)
 • Abstrakt w języku polskim – zwięzłe streszczenie zawierające wyniki i wnioski (objętość: 300-500 znaków)
 • Słowa kluczowe (w języku polskim), czyli maksymalnie sześć słów pomocnych w indeksacji i wyszukiwaniu
 • Tekst główny: Wstęp, Materiał i metody, Wyniki, Dyskusja, Wnioski (lub Podsumowanie), Literatura
 • Tytuł artykułu w języku angielskim
 • Streszczenie (Summary) w języku angielskim (600-1000 znaków)
 • Słowa kluczowe (Key words) w języku angielskim
UKŁAD ARTYKUŁU W JĘZYKU OBCYM
 • Tytuł artykułu
 • Imię (imiona; pełne) i nazwisko(-a) autora(-ów)
 • Nazwa jednostki naukowej (w pierwszym wierszu) i uczelni (w drugim wierszu)
 • Abstract – zwięzłe streszczenie w języku angielskim zawierające wyniki i wnioski (objętość: 300-500 znaków)
 • Key words, czyli maksymalnie sześć słów kluczowych pomocnych w indeksacji i wyszukiwaniu
 • Tekst główny: Introduction, Material and methods, Results, Discussion, Conclusions, References
 • Tytuł artykułu w języku polskim
 • Streszczenie w języku polskim (600-1000 znaków)
 • Słowa kluczowe w języku polskim

Ważne! Tytuły tabel, podpisy do rycin i wszelkie teksty pojawiające się w tabelach i na rycinach powinny być w językach angielskim i polskim.

Wstęp. Krótka informacja o przedmiocie badań, uzasadnienie ich podjęcia, podanie niezbędnych danych z literatury dotyczących badań o podobnej tematyce, zwięźle sformułowany cel pracy.

Materiał i metody. Opis materiału będącego przedmiotem badań oraz zwarte i dokładne omówienie zastosowanych metod badawczych. Jeśli metody są powszechnie znane i stosowane, wystarczy je przytoczyć, powołując się na pozycje literatury.

Wyniki. Dokładny i przejrzysty opis otrzymanych wyników.

Dyskusja. Omówienie uzyskanych wyników na tle rezultatów dotychczasowych badań oraz ich porównanie z osiągnięciami innych badaczy.

Wnioski. Przejrzyste i uogólnione wywody - podane w punktach - wynikające bezpośrednio z uzyskanych wyników.

Literatura. Tylko pozycje autorów przywołanych w tekście pracy.

Streszczenie. Przedstawienie celu pracy, stosowanych metod, uzyskanych wyników oraz oceny ich znaczenia.

Do streszczenia w języku angielskim należy dołączyć jego polskie tłumaczenie, konieczne do językowej weryfikacji tekstu (Wydawnictwo zapewnia językową weryfikację tekstów angielskich).