83-7160-039-9.jpg
WęDLINY SUROWE
Jan Pyrcz (red.)
ISBN 83-7160-039-9,  
Wyd. 1,
1996,
pages: 66,

Topic: Food Science and Nutrition
Price: 1.50 PLN

Produkcja wędlin surowych polega na umiejętnym kierowa­niu przemianami biochemicznymi oraz mikrobiologicznymi, a także procesami fizycznymi, które zachodzą w surowcu mię­snym i tłuszczowym zarówno w trakcie produkcji wędliny (dojrzewanie produkcyjne), jak i w okresie jej przechowywa­nia (dojrzewanie poprodukcyjne). W polskiej literaturze fa­chowej brak jest kompleksowego, aktualnego przeglądu zagadnień dotyczących produkcji wędlin surowych. Niniejsze opracowanie powinno być przydatne studentom i technolo­gom zainteresowanym podjęciem produkcji nowych asorty­mentów wędlin surowych na skalę przemysłową.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie