978-83-7160-463-8.jpg
ZARYS METROLOGII TECHNICZNEJ. TECHNIKI POMIAROWE
Stanisław Kruś, Grzegorz Pinkowski, Waldemar Szymański
ISBN 978-83-7160-463-8,  
Wyd. 1,
2007,
pages: 102,
textbooks and supplementary teaching materials
Topic: Wood Technology
Price: 16.50 PLN

W książce zawarto wybrane informacje z zakresu metrologii wraz z objaśnieniem praktycznego aspektu wykorzystania tych zagadnień w określonych technikach pomiarowych. W poszczególnych rozdziałach podano podstawowe określenia związane z pomiarami i ich metodologią, szczegółowo scharakteryzowano zagadnienia dotyczące błędów pomiarów, wyróżniając przyczyny i źródła ich powstawania, uwzględniono także własności metrologiczne i użytkowe narzędzi pomiarowych. Opisano również podstawowe techniki pomiarowe, określając ich główne cechy oraz metody realizacji. W końcowym rozdziale zamieszczono informacje związane z pomiarami wielkości przemysłowych, ze szczególnym uwzględnieniem pomiarów długości i kąta. Pozostałe wielkości przemysłowe: temperatura, ciśnienie, wilgotność, natężenie przepływu zostały scharakteryzowane w ujęciu poznawczym.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie