978-83-7160-554-3.jpg
FOSFATAZY W śRODOWISKU GLEBOWYM
Elżbieta Bielińska, Agnieszka Mocek-Płóciniak
ISBN 978-83-7160-554-3,  
Wyd. I,
2009,
pages: 40,
monographs
Topic: Agronomy and Bioengineering
Price: 4.50 PLN

 

W publikacji zaprezentowano obszerny przegląd krajowej i światowej bibliografii związanej z zastosowaniem aktywności fosfataz jako wskaźników diagnostycznych procesów glebotwórczych oraz wskaźników przemian antropogenicznych w ekosystemach lądowych, a także podjęto próbę podsumowania wyników najnowszych badań w tym zakresie. Autorki wykorzystały przede wszystkim publikacje, które ukazały się w ostatnim dziesięcioleciu, zwracając szczególną uwagę na znaczenie testów bioekologicznych opartych na aktywności fosfataz w funkcjonowaniu biocenoz.

Do najnowszych osiągnięć poznawczych i aplikacyjnych uzyskanych w rezultacie prezentowanych badań można zaliczyć: zastosowanie pomiarów aktywności fosfataz do wskaźnikowej oceny jakości gleb; wykazanie, że testy enzymatyczne oparte na aktywności fosfataz dają możliwość oceny skali degradacji gleb, a także skuteczność ich rekultywacji; udokumentowanie potrzeby włączenia pomiarów aktywności fosfataz glebowych do kompleksowego opracowywania zaleceń nawozowych; wykazanie, że w warunkach naturalnych (polowych) aktywność fosfataz odzwierciedlała złożone relacje pomiędzy aktywnością drobnoustrojów glebowych a składnikami gleby, które „buforują” wpływ niekorzystnych czynników antropogenicznych.

Opracowanie jest również próbą wyselekcjonowania najlepszych i dających powtarzalne wyniki metod oznaczania aktywności fosfataz glebowych. Metody te zostały sprawdzone w czasie wieloletniego stosowania przez autorki publikacji.

 

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie