83-7160-306-1.jpg
BILANS BIOGENãW W AGROEKOSYSTEMACH WIELKOPOLSKI W ASPEKCIE OCHRONY JAKOśCI WãD NA PRZYKłADZIE ZLEWNI SAMICY STęSZEWSKIEJ
Janina Zbierska (red.)
ISBN 83-7160-306-1,  
Wyd. I,
2002,
pages: 133,
monographs
Topic: Land Reclamation and Environmental Engineering
Price: 3.00 PLN

Monografia zawiera syntezę badań wykonanych w ramach projektu badawczego 6 P04 G 073 18 finansowanego przez KBN. Jej autorami są dr hab. Janina Zbierska (kierownik projektu), dr inż. Krzysztof Szoszkiewicz i dr inż. Agnieszka Ławniczak z Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska Akademii Rolniczej w Poznaniu oraz dr hab. Sadżibe Murat-Błżejewska z Katedry Melioracji i Kształtowania Środowiska Akademii Rolniczej w Poznaniu.

Publikacja jest istotnym uzupełnieniem wiedzy na temat zagrożenia wód składnikami biogennymi oraz ochrony wód przed zanieczyszczeniami obszarowymi, zwłaszcza zaś kontrolowania obiegu biogenów w rolnictwie. Książka może być przydatna w monitorowaniu zagrożeń i ocenie środowiska oraz w opracowaniu zasad zrównoważonego gospodarowania w rolnictwie i programów ochrony środowiska na obszarach wiejskich. Mogą z niej również korzystać specjaliści z zakresu ochrony środowiska, administracja terenowa, doradcze służby rolne, studenci kierunków Ochrona środowiska i Agronomia oraz innych kierunków przyrodniczych, a także czytelnicy zainteresowani problematyka ochrony wód.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie