Wskazówki dla autorów

monografie, podręczniki, skrypty

PRZYGOTOWANIE MASZYNOPISU

więcej patrz: Zasady dobrego przygotowania maszynopisu

Tekst należy pisać czcionką 12-punktową, z interlinią 1,5, marginesem z lewej strony wynoszącym 4 cm. Wyróżnienia w tekście należy ograniczyć do minimum. Ryciny i tabele można umieszczać blisko ich powołania w tekście podstawowym lub na osobnych stronach, zaznaczając ołówkiem na marginesie maszynopisu miejsca, w których powinny być wstawione.

Ryciny, fotografie czy schematy należy numerować kolejno (łącznie) i nazywać je rycinami lub rysunkami. Wielkość rycin nie może przekraczać formatu B5 (12,5 × 19,5 cm). Podpisy do rycin i pojawiające się na nich teksty muszą być napisane w dwóch językach: polskim i obcym.

Tabele. Tytuł, słowna treść w tabeli oraz przypisy pod tabelami muszą być podane w dwóch językach: polskim i obcym. Tabele numerować kolejno.

Liczby dwu-, trzy- i czterocyfrowe należy pisać łącznie (np. 5234); począwszy od liczb pięciocyfrowych należy stosować odstęp co 3 cyfry, licząc od prawej strony (np. 15 725). W liczbach dziesiętnych należy stosować przecinek, nie kropkę (np. 2,53), z wyjątkiem prac w języku angielskim.

Jednostki. Obowiązuje układ SI. Sposób zapisu opcjonalny: g·dm-3 lub g/dm3.

WSKAZÓWKI TECHNICZNE

Do wydruku należy dołączyć płytę z tekstem zapisanym w ogólnie dostępnych edytorach. Wersja elektroniczna tekstu powinna być wiernym odzwierciedleniem wydruku. Na płycie powinna być zapisana tylko jedna, ostateczna wersja tekstu.

Ilustracje należy zapisać jako odrębne pliki w typowym programie graficznym (na przykład w formacie .jpg). Rysunki tworzone w programach Word i Excel powinny być dołączone w osobnych plikach (na przykład .doc, .docx, .xls, .xlsx).

Ważne! Prosimy dołączać rysunki w formatach programów, w których je przygotowano, czyli w plikach źródłowych (np. jeżeli rysunek powstał w programie Corel Draw czy Excel, prosimy dołączyć go w pliku oryginalnym).

Ważne! W rozprawach naukowych i monografiach zaleca się stosowanie zapisu biliograficznego i cytowań według standardu APA6.
Szczegółowe wskazówki na ten temat można znaleźć w zakładce: http://www.wydawnictwo.up-poznan.net/artykuly.html


Poniżej podano standardowe zasady poprawnego zapisu, które też mogą być stosowane.

PRZYWOŁANIA LITERATURY W TEKŚCIE

Przywołując w tekście pracę innego autora, podajemy nazwisko (w tekście lub w nawiasie) oraz rok wydania w nawiasie, np. Kowalski (2015) podaje, że..., zdaniem Kowalskiego (2015), ... (Kowalski 2015).

Przywołując pracę dwóch autorów, podajemy oba nazwiska, np. Nowak i Kowalski (2015), według Nowaka i Kowalskiego (2005), ... (Nowak i Kowalski 2015).

Przywołując pracę trzech lub więcej autorów, piszemy nazwisko pierwszego z nich oraz skrót „i in.”; np. Kowalski i in. (2005), zdaniem Kowalskiego i in. (2015), ... (Kowalski i in. 2015).

Nazwiska autorów w tekście należy odmieniać (z wyjątkiem nazwisk umieszczanych w nawiasie – te podajemy w mianowniku).

SPIS LITERATURY

Kolejne pozycje w spisie literatury należy porządkować alfabetycznie według nazwisk autorów. Podajemy nazwiska wszystkich autorów cytowanej pracy. W tytułach angielskich wielką literą piszemy tylko pierwszy wyraz (oprócz tytułów czasopism i nazw własnych).

Nurzyński J. (1999): Fizjologiczne...
Nurzyński J., Mokrzecka M. (1986): Reakcja szpinaku...
Nurzyński J., Uziak Z., Mokrzecka E. (1982): Wpływ formy...

O kolejności kilku prac tego samego autora (autorów) decyduje rok wydania.

Kowalski J. (1990): Skrobie...
Kowalski J. (1995): Optymalizacja...

Kilka prac tego samego autora z tego samego roku rozróżniamy literami (a, b, c), porządkując je alfabetycznie według tytułów.

Kowalski J. (2000a): Badania nad wpływem azotu...
Kowalski J. (2000b): Badania nad wpływem nawożenia...
Kowalski J. (2000c): Wiązanie azotu...


Porządek zapisu pozycji książkowych: nazwisko, inicjał imienia (kolejno w przypadku kilku autorów), rok wydania w nawiasie, tytuł, wydawca oraz miejsce wydania.

Gajtkowski A. (2000): Technika ochrony roślin. Wyd. AR, Poznań.

Porządek zapisu prac zbiorowych: tytuł, rok wydania w nawiasie, formuła Red., inicjał imienia i nazwisko redaktora (kolejno w przypadku kilku redaktorów), wydawca i miejsce wydania.

Surowce, technologia i dodatki a jakość żywności (1999): Red. J. Czapski, W. Grajek, E. Pospiech. Wyd. AR, Poznań.

Porządek zapisu artykułu cytowanego z czasopisma: nazwisko, inicjał imienia, rok wydania w nawiasie, tytuł artykułu, nazwa czasopisma, po przecinku kolejno numer rocznika oraz tomu lub zeszytu i zakres stron.

Giese J. (1995): Developments in beverage additives. Food Technol. 49, 9, 64–72.
Galiński M., Siwulski M., Sobieralski K. (1990): Zdolność kiełkowania zarodników kilku odmian pieczarki dwuzarodnikowej (Agaricus bisporus (Lange) Sing.). Rocz. AR Pozn. 217, Ogrodn., 18, 3–8.
(gdzie 217 oznacza nr tomu, 18 oznacza nr zeszytu, 3–8 to zakres stron)

Tytuły czasopism powszechnie znanych należy zapisywać w skrócie według powszechnie obowiązujących zasad. Prosimy podać pełną nazwę czasopism mniej znanych.

Porządek zapisu rozdziału z książki lub publikacji z wydawnictwa nieperiodycznego (np. materiałów konferencyjnych): nazwisko, inicjał imienia (kolejno w przypadku kilku autorów), rok wydania w nawiasie, po kropce tytuł artykułu, rozdziału itp., po kropce formuła „W:”, "Red." inicjał imienia i nazwisko redaktora (kolejno w przypadku kilku redaktorów), po przecinku tytuł książki, wydawca, miejsce wydania, zakres stron.

Winnicki S. (2005): Pielęgnacja bydła. W: Red. A. Kaczmarek, Hodowla bydła. Wyd. AR, Poznań, s. 365–413.
Wójcik R. (2002): Wybrane cechy morfologiczne sosny zwyczajnej jako wskaźnik uszkodzenia drzew. W: Red. R. Siwecki, IV Krajowe Sympozjum „Reakcje biologiczne drzew na zanieczyszczenia przemysłowe”. Poznań-Kórnik, 29.05-1.06.2001. Bogucki Wyd. Nauk, Poznań, s. 485–491.

Opisując prace niepublikowane, prosimy podać informacje o ich charakterze (np. praca magisterska, ekspertyza, opracowanie), nazwę instytucji, w której pracę wykonano, siedzibę tej instytucji, technikę wykonania (np. maszynopis, rękopis, płyta CD).

Błaszkiewicz Z. (1981): Badania nad wpływem poślizgu kół ciągnika. Maszyn. Rozpr. dokt. Inst. Mechan. Roln. AR, Poznań.

Powołując się na pozycję złożoną do druku, ale jeszcze niewydaną, należy w nawiasie zamiast roku wpisać: w druku.

Hołubowicz T. (w druku): Sadownictwo. Wyd. AR, Poznań.