978-83-7160-451-5.jpg
PŁYNNOŚĆ FINANSOWA GOSPODARSTW ROLNYCH W ASPEKCIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH I STRATEGII ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM OBROTOWYM
Anna Bieniasz, Zbigniew Gołaś
ISBN 978-83-7160-451-5  
Wyd. 1
2007
s. 231
monografie
Dział: Ekonomia
Cena: 7.00 zł

koszykDo koszyka

Gospodarka rynkowa opiera się w głównej mierze na funkcjonowaniu samodzielnych podmiotów, których przetrwanie i rozwój zależy od wielu czynników. Jednym z nich jest utrzymanie płynności finansowej, gdyż najmniejsze jej zakłócenia są negatywnie oceniane przez otoczenie i powodują szereg niekorzystnych konsekwencji dla przedsiębiorstwa. Przejawiają się one m.in. w zmniejszeniu zaufania dostarczycieli zewnętrznego kapitału, ograniczeniu zakresu kredytów kupieckich dla partnerów handlowych, zmianie postaw dostawców i usług, co może doprowadzić do utraty dotychczasowych rynków zbytu, reputacji i w konsekwencji do spadku wartości rynkowej przedsiębiorstwa. Jednak najbardziej drastycznym skutkiem utraty płynności finansowej jest upadłość. Jak wynika z wielu analiz, przedsiębiorstwa kończą swoją działalność nie tyle z braku zdolności do generowania zysków, ile z powodu utraty zdolności do bieżącego wywiązywania się ze swoich zobowiązań.
Problematyka płynności finansowej stanowi przedmiot wielu publikacji z dziedziny finansów i zarządzania, jednak głównie w odniesieniu do pozarolniczej działalności gospodarczej. Natomiast w zdecydowanie ograniczonym zakresie poruszana jest w odniesieniu do sektora rolnictwa, w tym szczególnie do dominujących w Polsce gospodarstw rodzinnych. Niniejsze opracowanie stanowi podsumowanie zarówno teorii, jak i wniosków z przeprowadzonych badań. Opracowanie nie ma więc wyłącznie teoretycznego charakteru, prezentuje bowiem problematykę płynności finansowej w odniesieniu do realnie funkcjonujących podmiotów w gospodarce rolnej.