Wskazówki dla autorów

Od maszynopisu do publikacji krok po kroku

  • Autor składa pracę właściwemu redaktorowi (działu lub serii; spis nazwisk patrz Komitet Redakcyjny).
  • Redaktor wyznacza recenzenta(-ów) i przekazuje pracę (tylko wydruk, bez formy elektronicznej) do recenzji.
  • Po recenzji praca trafia do redaktora działu lub serii, a ten przekazuje ją autorowi.
  • Autor poprawia pracę, uwzględniając uwagi recenzenta, i oddaje redaktorowi działu kompletny maszynopis (wydruk + forma elektroniczna).
  • Redaktor działu lub serii podejmuje decyzję o przyjęciu pracy do druku i przekazuje ją do Działu Wydawnictw.
  • Dział Wydawnictw przygotowuje publikację do druku, kontaktując się z autorem na etapie opracowania redakcyjnego.
  • Po złamaniu tekstu autor jest zobowiązany do wykonania korekty autorskiej.