Dla autorów

Uwagi ogólne

 • Wydawnictwo przyjmuje oryginalne prace, dotychczas niepublikowane.
 • Autorzy zgłaszają publikacje redaktorom działu lub serii do planu wydawniczego od września do końca października. Druki zgłoszenia rozsyła Dział Wydawnictw na początku września do wszystkich jednostek. Plan wydawniczy na następny rok zatwierdza Komitet Redakcyjny w pierwszej dekadzie grudnia.

  Uwaga! Możliwe jest dodatkowe zgłoszenie publikacji do planu wydawniczego na bieżący rok.

 • Autorzy składają maszynopis (wydruk) podręcznika, monografii, skryptu czy artykułu właściwemu redaktorowi działu lub serii (spis nazwisk patrz Komitet Redakcyjny). Prace przeznaczone do publikacji przekazuje do Działu Wydawnictw redaktor działu (serii).
 • Wszystkie prace publikowane przez Wydawnictwo są recenzowane. Nazwiska recenzentów wyznacza redaktor działu (serii).
 • Wszelkimi formalnościami związanymi z wykonaniem recenzji zajmuje się Dział Wydawnictw.
 • Wszystkie prace wysyłane są co najmniej do jednego recenzenta. Decyzję o skierowaniu pracy do dwóch recenzentów podejmuje Komitet Redakcyjny na wniosek redaktora działu (serii).
 • Pracę po recenzji autor odbiera od redaktora działu (serii).
 • Po uwzględnieniu uwag recenzenta autor oddaje kompletny maszynopis (wydruk + forma elektroniczna) redaktorowi działu (serii).
 • O przyjęciu pracy do druku decyduje Komitet Redakcyjny.
 • Dział Wydawnictw przygotowuje publikację do druku zgodnie z zasadami i normami wydawniczymi: opracowuje tekst pod względem językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym, ma prawo do pewnych sugestii dotyczących zwięzłości pracy, przeprowadza korektę składu i łamania, decyduje o kształcie okładki.
 • Gdy tekst jest opracowany redakcyjnie i złamany, autor jest zobowiązany do korekty autorskiej. Korektę prosimy nanosić wyłącznie na wydruku. Korekta autorska jest jedyną korektą tekstu (redakcja w Wydawnictwie sprawdza jedynie wybrane elementy pracy).

Autorzy publikacji muszą przestrzegać przepisów Ustawy o prawie autorskim (Dz.U. nr 24 z 23.02.1994 r.). Autor ponosi odpowiedzialność wynikającą z praw wydawniczych i autorskich (cytowanie, przedruk ilustracji, tabel i wykresów z innych źródeł). Materiał zaczerpnięty z publikacji innych autorów (tabele, ilustracje lub fotografie) wymaga podania ich źródła, a w wypadku ilustracji (zdjęć) uzyskania pisemnej zgody właściciela praw autorskich (i dostarczenia jej do Wydawnictwa). Copyright należy do Wydawnictwa, bez jego zgody nie wolno publikować pracy gdzie indziej w całości ani w części. Jeżeli praca jest publikowana w języku angielskim, Wydawnictwo zapewnia weryfikację tekstów.